• Prihláška na školský rok 2018/2019

  Týmto žiadam o prijatie môjho dieťaťa, s údajmi uvedenými nižšie, do 1. ročníka Vašej základnej školy.

 • Úvodne informácie

  Položky označené červenou hviezdičkou sú povinné. Údaje vypíšte aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne). Presne tak ako ich zapíšete sa automaticky prekopírujú do elektronického systému školy. Formulár nemusíte tlačiť. Podpíšete ho spolu s rozhodnutím o prijatí do základnej školy. Poslúži zároveň ako žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ. Pre rozhodnutie a vybavenie ďalších formalít si môžete prísť počas pracovných dní od 4.4.2018 do 30.04.2018. Rodičom, ktorí odošlú údaje online NEODPORÚČAME prísť pre vytlačené rozhodnutie v prvý deň zápisu 4.4.2018. Môže sa totiž stať, že budete musieť čakať dlhšiu dobu. Zápis prebieha v hlavnej budove školy v kancelárii zástupcov riaditeľa v čase od 8:00 do 15:00. Dieťa môže, ale aj nemusí prísť osobne na zápis. Prvýkrát ide predovšetkým o vybavenie úradných formalít. Pre deti organizujeme slávnostný zápis 4. mája 2018 o 17.00 vo veľkej telocvični. Rodičia žiakov, ktorí majú odklad z minulého roka, nemusia údaje odosielať ešte raz. Samozrejme, ak má niekto akýkoľvek problém s vypísaním online formulára, príde do školy osobne a zápis zrealizujeme zvyčajným spôsobom.

 • ÚDAJE O DIEŤATI

  Vypíšte základné údaje o dieťati.

 • Meno*
 • Priezvisko*
 • Rodné číslo*
 • Dátum narodenia*
 • Miesto narodenia*
 • Okres narodenia*
 • Národnosť:*
 • Iná národnosť (dopíšte)
 • Občianstvo*
 • Iné občianstvo (dopíšte v prípade potreby)
 • Súrodenec v škole*
  ak už má dieťa v škole súrodenca zvoľte áno
 • Ak ste vybrali v predošlej položke áno, napíšte meno a priezvisko staršieho súrodenca
  ak má zapisované dieťa viacerých súrodencov v škole, stačí uviesť jedného
 • ADRESA

  Adresa aktuálneho bydliska dieťaťa.

 • Ulica*
  v prípade obce bez ulíc napíšte iba číslo domu
 • PSČ*
 • Mesto/obec*
 • Okres*
 • ZÁUJEM O:

  V tejto časti potvrďte záujme o školský klub detí (bývala školská družina), záujem o stravovanie v školskej jedálni a o voliteľný predmet etiku alebo náboženstvo. Údaje sú informačné, definitívne ich potvrdíte ešte na začiatku školského roka.

 • školský klub detí*
 • stravovanie v školskej jedálni*
 • špeciálne stravovacie požiadavky*
  napr. celiakia, intoleracia laktózy, diabetes
 • náboženstvo/etika*
 • ak ste zvolili náboženstvo vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 • Záujmový útvar (KRÚŽOK)*
  Napíšte o aký typ krúžku by ste mali záujem (napr. športový, výtvarný, dramatický atď., prípadne navrhnite vlastný)
 • DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:

 • Dieťe absolvovalo predškolské vzdelávanie (škôlka)*
 • Názov predškolského zariadenia, ktoré navštevuje dieťa
  stačí uviesť napríklad: Fraňa Kráľa alebo XI. školka, škôlka Lastomír atď.
 • Zdravotné problémy o ktorých musí škola vedieť (závažné alergie, epilepsia, cukrovka, dieťa na vozíčku atď. – uveďte aké):
  Ak dieťa nemá vážnejšie zdravotné problémy napíšte napríklad: žiadne. V opačnom prípade stručne napíšte napríklad: alergia na uštipnutie včelou.
 • ÚDAJE O RODIČOCH:

  V tejto časti vypíšte údaje o oboch rodičov. V prípade rozvedených rodičov potvrďte dole voľbu, kto je zákonným zástupcom dieťaťa. V online formulári nie je vyžadované vyplnenie všetkých položiek. V záujme urýchlenia vydania rozhodnutia o prijatí však vypíšte maximum položiek.

 • OTEC

 • Titul, meno a priezisko otca
 • Bydlisko (vypisujte iba ak je odlišné ako bydlisko dieťaťa)
  Ak je bydlisko otca rovnaké ako dieťaťa položka môže zostať prázdna
 • Telefón
 • E-mail
 • Povolanie - zamestnanie - zamestnávateľ
  Napr. technik - SPP Michalovce
 • MATKA

 • Titul, meno a priezvisko matky
 • Rodné priezvisko
 • Bydlisko (vypisujte iba ak je odlišné ako bydlisko dieťaťa)
 • Telefón
 • E-mail
 • Povolanie - zamestnanie - zamestnávateľ
  kaderníčka - SZČO - Salón XY
 • Zákonný zástupca (zvoľte jednu z volieb v prípade rozvedených rodičov)
 • DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A POŽIADAVKY

  Sem môžete napísať doplňujúce informácie ako napríklad: s kým chcete, aby bolo vaše dieťa v triede, výber triednej učiteľky budúcich prváčikov a pod. Môžete aj uviesť očakávania ohľadom vzdelávacieho procesu. Napríklad, že preferujete inovatívne metódy, pohybové aktivity a pod.

 • Doplňujúce info:
  položka môže zostať aj úplne prázdna
 • SÚHLAS

  Odoslaním tohto formuláru súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov žiakov a zákonných zástupcov v súlade s §11, ods.7, zákona č. 245/2008 Z. z. Zároveň prehlasujem, že údaje uvedené v tomto dotazníku sú pravdivé a nezamlčal som žiadne dôležité skutočnosti (napr. ohľadom zdravotného stavu dieťaťa).

 • Email odosielateľa
 • KRÁTKY PRIESKUM

  Prosím odpovedzte na dve nasledujúce krátke otázky. Vybrať môžete aj viacero možností. Vaše odpovede nám pomôžu skvalitniť budúce informovanie rodičov o škole a jej aktivitách.

 • Najviac informácii o škole som získal/a
 • Výber školy pre zápis dieťaťa najviac ovplyvnilo:
 • Iné dôvody
  Ak ste v predošlej časti zvolili iné, môžete uviesť aké dôvody. Prípadne môže konkrétne uviesť, na odporúčanie ktorého učiteľa školy atď.
 • TÝMTO ŽIADAM O ZÁPIS SVOJHO SYNA/DCÉRY DO 1. ROČNÍKA ZŠ, S HORE UVEDENÝMI ÚDAJMI

 • V MICHALOVCIACH dňa
 • PODPIS
 • Nezabudnite stlačiť tlačidlo odoslať. Tým sa celý dotazník odošle.

 •